CCN Statement on the 66 th Anniversary of Chin National Day

( ၆၆ ) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

ရက္စြဲ။ ၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄  

ယေန႔ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔  သည္  ဘုုိးဘြားမ်ားက ခုုိင္မာသည့္ စိတ္ပုုိင္းျဖတ္မႈျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီ ႏွင့္ ကုုိယ့္ၾကမၼာကုုိယ္ဖန္တီးေရး ကုုိေရြး ခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေနာ္ေဝးေရာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား မ်ားအဖြဲ႔အစည္း CCN ကလည္း ဘုုိးဘြားမ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူတရပ္လုုံးႏွင့္ လက္တြဲ၍ အမ်ဳိးသားရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုုိင္ကုုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚနဳိင္ရန္ ၾကိဳးစား ပါဝင္သြားရန္ အသစ္တဖန္ ကတိျပဳအပ္ပါသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သည္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ႏွင့္ ျမန္မာနဳိင္ငံအစုုိးရ တုိ႔ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈအခ်ဳိ႕ လက္မွတ္ထုုိးသည့္ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာျပည္တြင္ လုုံးဝက်င္းပခြင့္ မရခဲ့ပါ။ ယေန႔ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္အတူ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းကုုိ CCN ကလႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိ၍၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာသည့္ အေျခအေနကုုိ အခြင့္ထူးအရ ယူ၍ ကုုိယ့္ၾကမၼာကုုိယ္ဖန္တီးေရး ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ရရွိေရးအတြက္ တစ္မ်ဳိး သားလုုံး အားတက္သေရာ ပါဝင္ၾကပါရန္ တုုိက္တြင္းလုုိပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာနဳိင္ငံရွိ အစုုိးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတုုိက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူထုုအေျခခံ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုုံးတက္တက္ၾကြၾကြ အတူလက္တြဲ ၾကၿပီး၊ မိမိတုုိ႔လုုိလားေတာင့္တေနသည့္ တုုိင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး တန္းတူရွိၿပီး၊ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေလးစားမႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဖယ္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နဳိင္ငံတည္ေထာင္ေရး ကုုိ တစုုိက္မတ္မတ္ လုုပ္ေဆာင္ၾကဖုုိ႔ အလြန္အ ေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။

ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားလည္း စည္းလုုံးညီညႊတ္ျခင္းကုုိ ဦးထိပ္္ထားၿပီး၊ လူမ်ဳိးအက်ဳိးစီးပြား၊ နဳိင္ငံေရး အတူလက္တြဲနဳိင္မႈ၊ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈတုုိ႔ကုုိ ထိခုုိက္ပ်က္ျပား အားနည္း ေစသည့္ ပုုဂၢဳိလ္ေရးျပႆနာ ႏွင့္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ား၏ ေသးငယ္ေသာ အမႈကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ဦးစားမေပးဘဲ၊ တမ်ဳိးသားလုုံး ႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ ျပႆနာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးေျဖရွင္း လုုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုုိ႔ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး အႀကိဳးစီးပြားေအာင္ပြဲနဳိင္ရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ပင္ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေဝးေရာက္ ခ်င္းလူငယ္မ်ားအေန ႏွင့္လည္း အခ်ိန္ရွိခုုိက္လုုံ႔လစုုိက္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကုုိ အားတက္သေရာ ေလ့လာစည္းပူး တတ္ေျမာက္ၾကၿပီး၊ မိမိတုုိ႔ လူ႔ေဘာင္အသိုုင္းအဝန္း ႏွင့္ မိမိဇစ္ ျမစ္ဇာတိနယ္ေျမ ျပန္လည္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အင္တုုိက္အားတုုိက္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ အသိေပးလုုိပါသည္။

ေနာ္ေဝးအစုုိးရ၏ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ ဒုုကၡသည္မ်ား ကာကြယ္ကူညီေဆာင့္ေရွာက္ေပးမႈ၊ ဒီမုုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီမႈ အေပၚ CCN မွေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္၊ ဆက္လက္ ကူညီစရာမ်ားကုိလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာမႈကုုိ ဦးထိပ္ထားလွ်က္ ပါဝင္ကူညီ ပါရန္ေတာင္းဆုိ တင္ျပလုုိပါသည္။ ယင္းသုုိ႔အကူညီမ်ား ေပးရာတြင္လည္း တုုိင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး ႏွင့္ ရပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ လည္း အစဥ္ ထည့္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပရင္း ဤ CCN ၏ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ထုုတ္ျပန္ခ်က္ကုုိ နိဂုုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

(ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ကုုိ Stavanger(20FEB14) ႏွင့္ Asker(22FEB14) ၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ ၆၆ ႀကိမ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ )

Scroll to Top