Svar på spørsmål om norsk støtte til Myanmar

Spørretimespørsmål og svar, 29.08.2012

Nr.: 1800

Fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide (H) til utviklingsminister Heikki Holmås, overført til utenriksminister Jonas Gahr Støre:
Hva er det totale omfanget av norsk økonomisk støtte til Myanmar/Burma i 2012, fordelt på kapittel og post i statsbudsjettet, og gjennom hvilke kanaler (organisasjoner, myndighetsorganer mv.) fordeles støtten?

Utenriksminister Jonas Gahr Støres svar:
Støtte til den demokratiske prosessen i Myanmar er et prioritert område for regjeringen. Siden syklonen «Nargis» rammet landet i 2008, har Norge bidratt med over 700 millioner kroner (inkludert 2012) til øremerkede prosjekter i Myanmar, til eksil- og solidaritetsbevegelsen, og til prosjekter i grenseområdene mot Thailand. I tillegg mottar landet midler gjennom regionale initiativ som Norge støtter.

For 2012 planlegges det for totalt 161,9 millioner kroner til øremerkede prosjekter i Myanmar (med forbehold om en økning ved evt. naturkatastrofer). Midlene er fordelt på følgende budsjettposter:

  1. Humanitær bistand (kap. post 163.71): 65 millioner kroner. Over denne kapittelposten dekkes tiltak innen helse, husly, minerydding/-minebevisstgjøring, kapasitetsbygging av det sivile samfunn, inntektsgivende tiltak for de aller svakeste og tiltak for flyktninger i Thailand. Hovedfokus er på de etniske områdene. Støtten går gjennom norske og internasjonale frivillige organisasjoner inkludert Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Danish Church Aid og Leger Uten Grenser.
  2. Fred- og forsoning (kap. post 164.70): 35 millioner kroner. Støtten går i 2012 i hovedsak til å støtte sivilt samfunn og media, gjennom bl.a. Democratic Voice of Burma, International Media Support, Den norske Burmakomité og Euro Burma Office. Storparten av midlene gikk til å støtte opp om fredsprosessen med de etniske gruppene. I lys av det økte handlingsrommet og Norges rolle i å koordinere internasjonal støtte til prosessen, ble fred- og forsoningsbevilgningen til Myanmar økt fra 22 millioner NOK i 2011 til 35 millioner i 2012.
  3. Overgangsbistand/GAP (kap. post 162.70): 45 millioner kroner. (Utviklingsministerens ansvarsområde). Over denne budsjettposten dekkes kapasitetsbyggingsprosjekter rettet mot mastergradsstudenter (gjennom stipender på Asian Insititute of Technology i Bangkok) og offentlig forvaltning (herunder civil service training board, ministeriet for telekommunikasjon, miljø- og skogdepartementet, samt landets turismemyndigheter).
  4. Naturkatastrofer (kap. post 163.70): Ti millioner kroner. (Utviklingsministerens ansvarsområde). Midlene går til tiltak for forebygging av naturkatastrofer vesentlig gjennom UNHabitat.
  5. I tillegg kommer støtte til det sivile samfunn fra kapittelpost 160.70 på 5,7 millioner kroner, hvor mottakere er Kirkens Nødhjelp, Care og Digni. (Utviklingsministerens ansvarsområde). Samt 1,2 millioner kroner fra kapittelpost 161.70 til næringsutvikling, hvor mottaker er Unido. (Utviklingsministerens ansvarsområde)

Kilder: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/svar_stortinget/sporretime/2012/svar_myanmar.html?id=698109

Scroll to Top