2010 Norway nih Chinmi Lakmi Hna Min Cazin

Min Phanhnak Khua/kommune
Phun, Hlei Iang
Phun, Run Cin Thang
Phun, Bawi Hnin Sang
Phun, Thlua Chuah Van Nipar
Phun, Henry Biak Lian Ceu
Myint-Maung, Tin Win
Myint-Maung, Lal Par Mawii
Myint-Maung, Austin Pau Lian
Cinzah, Mang Vung Lian
Cinzah, Dawt Cin Sung
Cinzah, Ngun Cer Cin
Fam-Cun, Tawk Hlaw
Fam-Cun, Tial Sung
Fam-Cun, Khuang Cer
Fam-Cun, No Tiam
Fam-Cun, Zing Biak Hnem
Za Thang, Sang Nawl
Neih-Ngup, Ngo Ngeih Vung
Neih-Ngup, Pau Ngo Khup
Neih-Ngup, Man Huai Mang
Neih-Ngup, Niang Lam Kim
Bawi-Tlung, Ngun Iang
Bawi-Tlung, Abel Mal Sawm
Ringlawt, Khen Tial
Win, Khaing Htun
Win, Ting Za Win
Hlawn Ceu, Mang Par
Hlawn Ceu, Tial Cung
Hlawn Ceu, Dawt Hlei Sung
Hlawn Ceu, Racheal Sai Par
Hlawn-Ceu, Tial Vang
Hlawn-Ceu, John Bawi Uk
Hlawn-Ceu, Ngun Cer Tial
Chawng, Khin Sui
Cinzah, Ngun Thang
Chawng, Esta Bawi Tha Chin
Chawng, Van Lin
Chawng, Van Dawt Lian
Chawng, Za Nein Thang
Cinzah, Tawk Tial Tromsø
Cinzah, Morris Van Hawi Tromsø
Maung, Ngwa Ah Du
Hlawn-Ceu, Par Zi
Htamdang, Rose Lasang
Htamdang, Esther
Htamdang, Mary San
Gong Ro, Nang Hee Di Dang
Gong Ro, Gong Ro Pung
Gong Ro, Sar Aung
Gong Ro, David
Kyaw, Chun Bao
Sang- Dawng, Ah Nang
Dang-Shing, Ah Khin
Dang-Shing, May Ram
Dang-Shing, Johnny
Dang-Shing, Mary Tang Shing
Khin, Nang Kham
Naung, Su Su Win
Naung, Daw Khin Khin
Thang, Thiang Nun Sui
Hlawnceu, Chan Cung Hnin
Hlawnceu, Khuang Hlei Par
Hlawnceu, Biak Tha Tin Par
Lian Ching, Ning Sang
Lian Ching, Iang Dim
Lian Ching, Phung Cung Lian
Aung, Aye Aye Phyo
Zathang, Carry Tum Thang
Zathang, Mary Van Bawi Zing Gjøvik
Zathang, Sung Hlei Par Gjøvik
Zathang, Dawt Hmun Sang Gjøvik
Zathang, Van Neit Thang Gjøvik
Zathang, Bawi Tha Pen Gjøvik
Zathang, Esther Ram Tha Dim Gjøvik
Mual Hlum, Za Kam
Mual Hlum, Mang Zi
Mual Hlum, Bawi Hlei Sang
Mual Hlum, Mawng Ceu Lian
Mang, Thlia Nawn
Mang, Bawi Hring Sang
Mang, Tluang Za Rem
Mang, Benjamin Van Kil Lian
Zinhlawng, Sang Uk Ceu
Zinhlawng, That Cuai
Zinhlawng, Bawi Veel Par
Zinhlawng, Tina Bawi Tha Chin
Nawl, Benjamin Nesna Kommune
Nawl, Ngai Tial Nesna Kommune
Nawl, Tha Thluai Hnem
Nawl, Duh Ham Sang
Nawl, Robert Siang Cung
Than, Khaing Zar Than
Than, Shine Ko Ko
Lianching, Par Sung
Lianching, Thuang Hnin
Lianching, Tial Chin Sung
Kyaw, Sung Ting May
Thang Nge, Lian Tling
Thang Nge, Tin Tial
Thang Nge, Lian Zabik
Zaa-Thang , Run Lian Thang
Zaa-Thang, Hawi Tin Zing
Khenglawt, Solomon
Khenglawt, Duh Lian Thang
Zaa-Thang, Jremiah Ro Cung Nung
Hniang, Christina Hlawn Kip
Lun, Lian Ngaih
Than Duh, Sung Hlei Tial
Than Duh, Biak Lian Thawng
Than Duh, Joseph Van Bawi Cung
Than Duh, Robert Cung Hmun Lian
Lian-Cinzah, Peter
Lian, Khin Cuai
Lian, Biak Cin Sang
Zathang, Lidya
Zathang, Josiah Sang Mang Cung
Zathang, Deborah Van Par Len
Sui Nei Kai
Sawm Lian
Ram Nghinglo
Lal Rin Eng
Lal Sang Lian
Songput, Zam Ngaih Vung
Songput, Sarah Vung Sian Hoih
Naulak, Niang Ciin
Naulak, Cin Ngaih Niang
Naulak, Tun Suan Huam
Thang Aung, Thang Se
Thang Aung, Ram Cm
Thang Aung, Mimi
Kuplian, Run Mang
Kuplian, Cin Hnem
Kuplian, Tha Uk Bawi
Kuplian, Michael Van Cung Bik
Kuplian, John Van Tha Thawng
Mahaw, M Mary
Tang-Bau, Dau Nan
Lahtaw, Muriel
Tang Bau, Nang Doi
Thang, James Sang Uk Valle Kommune
Thang, Mang Din Valle Kommune
Thang, Za Chim Thang Valle Kommune
Thang, Thla Len Sung Valle Kommune
Aung, Moe Moe Aye
Aung, Soe Min Oo
Aung, Maung Tu Ra
Tlaling, Steven
Tlaling, Nu Ngun
Tlaling, Dawt Hnem Sung
Tlaling, Mercy
Phung-Tin, Ngun Hmung
Phung-Tin, Aye Thein
Phung-Tin, Zung Iang
Lian Hlawng, Bawi Za Lian
Lian Hlawng, Par Din Sung
Lian Hlawng, Joseph
Lian Hlawng, Zeni
Zaa Thang, Tha Hlei Sung Nesna Kommune
Naw, Ah Thi Khinlay
Naw, Ah Dee Naw
Cin Zah, Hlawn Fam
Hlawn Thi, Leng Uk
Hlawn Thi, Sung Cia
Hlawn Thi, Siang Hlun Sang
Hlawn Thi, Peng Lian Bawi
Bik, Winnie Thawng Za Cung
Man, San Ciin Brattvåg, Haram Kommune
Cinzah,  Iang Nawn Par
Cinzah, Salem Par
Maung, Nan Ci
Hlawn-Ceu, Van Thawng Hnin
Hlawn-Ceu, Mardy Run Thluai
Cinzah, Bawi Thawng Zei
Lin Si, Thin Thin Kyi Arendal Kommune
Cinzah, Bawi Thawng Zei
Cherry Oo
Bawi Tha Lian Thang
Van Tha Peng
Scroll to Top