ဒီေန႔ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဂုုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ားခင္မ်ား။

၁။ ဒီေန႔ဟာ Froland ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုုိင္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္အား ဂုုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ အလြန္သာယာလွပတဲ့ ပန္းၿခံဳအား လႈဒါန္းဖြင့္လွစ္ ေပးသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ႔ လူထုုေခါင္းေဆာင္ အတြက္ စီစဥ္ေပး သည့္ အေပၚ ေၾကးဇူးတင္ရွိၿပီး ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ေနာ္ေဝးေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိး မ်ား ကုုိယ္စား CCN လည္းတက္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ ေၾကာင္း ပထမေျပာၾကားလုုိပါတယ္။

၂။ ဒုုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ျမန္မာနဳိင္ငံသူ/သားမ်ားအား ေအးအတူပူအမွ် အုုပ္ခ်ဳပ္စည္းရုုံးနဳိင္ရန္ အနစ္နာခံၿပီး လုုပ္ေၾကြးျပဳရန္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ့ အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အေပၚမွာလည္း အထူးေၾကးဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုုိပါတယ္။

၃။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အလြန္ေလးစားခ်စ္ျမတ္ႏုုိးရသည့္ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခင္မ်ား။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေနာ္ေဝးနဳိင္ငံေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား ကုုိယ္စား CCN အေနျဖင့္ အေမစုု တုုိင္းျပည္ကုုိ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ အုုပ္ခ်ဳပ္စည္းရုုံးနဳိင္ဖုုိ႔ အထူးဆုုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သအပ္ပါတယ္။

၄။ အေမစုုခင္မ်ား။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေနာ္ေဝးေရာက္ ျမန္မာနဳိင္ငံသူနဳိင္ငံသားအားလုုံး အေမစုအတြက္ အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ေအာင္၊ တုိင္းျပည္ကုိ က်န္းက်န္းမာမာႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီ နဳိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ စည္းရုုံးအုုပ္ခ်ဳပ္နဳိင္ဘုုိ႔အတြက္ အထူး ဆုုေတာင္းေမတၱာပုုိ႔ သရင္း နိဂုုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

Date: 19.06.2016

ccn CCN News